fbpx

Smlouva o nájmu vozidla

Cars21 s.r.o.                       

IČ:                                           03795837

se sídlem:                               Kleinerova 1471, 272 01 Kladno

zastoupena:                          Jaroslavem Třískou

tel.:                                        +420 601 185 185

e-mail:                                   info@cars21.cz

provozovna:                           Praha 5, K Barrandovu 1136

(dále také jako pronajímatel) na straně jedné

 

jméno nájemce:                     ______________________________________________

datum narození:                    ______________________________________________

bytem:                                   ______________________________________________

číslo OP:                                 ______________________________________________

číslo řidič. průkazu:               ______________________________________________

tel.:                                         ______________________________________________

e-mail:                                    ______________________________________________

(dále jako nájemce) na straně druhé

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., tuto

SMLOUVU O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

I.

Pronajímatel je podnikatelem provozujícím půjčovnu vozidel. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem vozidla uvedeného v čl. II. této smlouvy.

II.

Pronajímatel přenechává po předchozí dohodě a na základě této smlouvy nájemci do užívání za sjednanou úplatu dále uvedený předmět nájmu a nájemce tento předmět nájmu do nájmu za podmínek stanovených touto smlouvou od pronajímatele přijímá. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání toto vozidlo (dále jen „vozidlo“ nebo „předmět nájmu“):

 

Typ vozidla:           _______________________

VIN:                         _______________________

 

Reg. Značka:          _______________________

Palivo:                      _______________________

  

III. 

Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách nájmu:

 

Půjčeno od                               __________________________Půjčeno do                                   __________________________

 

Místo půjčení                         __________________________

Stav tachometru při půjčení              ___________________

Sazba za den                           ________________________

Místo vrácení                         __________________________

Stav tachometru při vrácení              __________________

Sazba za měsíc                    ________________________

 

Kauce                                         _______________________Kč                Cena vozidla                         ________________________

Max. limit ujetí    __________                                                     BEZ LIMITU km 

Možnost cesty do zahraničí     ANO     NE                           (země __________________________ )

IV.

Nájemce je oprávněn vozidlo užívat k přepravě osob a věcí za podmínek uvedených v návodu k obsluze vozidla, s nímž byl nájemce předem seznámen, což stvrzuje svým podpisem této smlouvy. Nájemce je povinen při užívání vozidla dodržovat pravidla silničního provozu. Předmět nájmu mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v této nájemní smlouvě. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda a dodržovat instrukce (návod) výrobce vozidla o provozu vozidla a podmínky a doporučení stanovená pronajímatelem. Nájemce nesmí vozidlo pronajímat třetí osobě. V případě, že nájemce i bez souhlasu vozidlo vyveze do zahraničí, považuje se toto za závažné porušení nájemní smlouvy a pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit a nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč do 5 dnů od písemné výzvy pronajímatele k úhradě této smluvní pokuty. V případě cesty do zahraničí je nájemce povinen na své vlastní náklady zajistit případná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat příslušné právní předpisy.

V.

Pronajímatel předal nájemci při převzetí vozidla veškeré potřebné příslušenství k předmětu nájmu, tj. potřebný počet klíčů, veškerou dokumentaci, malý technický průkaz, doklad o pojištění. Převzetí těchto věcí nájemce stvrzuje svým podpisem této smlouvy.

Nájem trvá ode dne podpisu této smlouvy, kdy si nájemce vozidlo osobně převzal, což stvrzuje svým podpisem, do výše uvedeného sjednaného dne. K tomuto dni je nájemce povinen vozidlo vrátit pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal včetně veškerých klíčů, dokladů či příslušenství v jeho provozovně v pracovní době pronajímatele (PO-PÁ 9.00hod – 17.00hod a SO 9.00hod – 13.00hod).

Nájemce se v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu včetně jeho příslušenství zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli, smluvní pokuta je splatná nejpozději při vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

VI.

Nájemné je splatné při převzetí vozidla pronajímateli. Při dlouhodobém pronájmu je nájemné splatné vždy dopředu tzn. vždy na následující měsíc. Nájemce je povinen při podpisu této smlouvy složit pronajímateli výše uvedenou vratnou kauci za pronájem předmětu nájmu. Tato kauce je vratná při vrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli za následujících podmínek:

  • nájemce vrátí předmět nájmu v době ujednané;
  • nájemce vrátí předmět nájmu s maximální výši pohonných hmot v nádrži dle ukazatele automobilu (plná nádrž);
  • nájemce uhradí pronajímateli nájemné;
  • předmět nájmu bude vrácen bez jakéhokoliv poškození v původním stavu, v jakém ho nájemce od pronajímatele přebíral.

VII.

Nájemce prohlašuje, že mu byla pronajímatelem předvedena způsobilost vozidla k provozu a k způsobu užívání vymezenému v této smlouvě, že mu bylo vozidlo včetně potřebných dokladů (malého technického průkazu a potvrzení o zaplacení povinného ručení) a klíčů k okamžiku uzavření této smlouvy odevzdáno, a že je způsobilý k její řízení. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, nebo léku mající vliv na schopnost vnímání či soustředění.

VIII.

Nájemce je povinen udržovat vozidlo ve stavu, v jakém je převzal. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídku vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. V případě, že nájemce nepřistaví předmět nájmu k pravidelné servisní prohlídce (limity km jsou uvedeny v servisním sešitu nebo písemnou formou obeznámeni) nebo přistaví vůz po překročení předepsaného limitu o více než 500 km, zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 4Kč za každý ujetý 1 km nad stanovený limit.

Nájemce odpovídá pronajímateli za veškerá poškození či opotřebení vozidla jeho užíváním v rozporu se způsobem užívání vymezeným v této smlouvě, či způsobená nájemcem nebo třetí osobou. Za škodu způsobené na vozidle odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu.

Neuhradí-li pojišťovna škodu způsobenou na vozidle z jakéhokoliv důvodu buď vůbec nebo v plném rozsahu, nahradí celou škodu nebo zaplatí její neuhrazenou část nájemce, a to do 10 dnů od předložení vyúčtování pronajímatelem. Nájemce nesmí použít předmět nájmu jako zástavu. Nájemce rovněž není oprávněn přenechat vozidlo jiné osobě, pronajmout ho a používat jako TAXI nebo k výcviku nových řidičů.

Pronajímatel je oprávněn na nájemci požadovat náhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající výpůjčnímu poplatku a to až do dne, kdy mu bude příslušné vozidlo nebo jeho náhrada a to až do dne, kdy mu bude příslušné vozidlo nebo jeho náhrada opět k dispozici. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, kterých se dopustil s pronajatým vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k vozidlu včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jsou vždy k tíži nájemce.

Nájemce je odpovědný za veškerý svůj majetek či majetek třetích osob v předmětu nájmu. Nájemce se dále zavazuje, že uhradí v plné výši škody způsobené třetím osobám, které jim vzniknou v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem. Pronajímatel není odpovědný za jakékoliv porušení povinností nájemce dle této smlouvy. Za veškeré škody, které vzniknou nesplněním povinností nájemce, nese odpovědnost nájemce, včetně náhrady škody a uvedení předmětu nájmu do původního stavu.

Nájemce je povinen provádět veškerou svou činnost s vozidlem v rámci platných právních předpisů, přičemž je odpovědný za porušení této své povinnosti. Nájemce je rovněž odpovědný i za činnost třetích osob do předmětu nájmu vstupujících či předmět nájmu spoluužívajících.

IX.

Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst jemu složenou výše uvedenou kauci vůči smluvní pokutám dle této smlouvy, vůči dlužnému nájemnému, vůči škodám na předmětném vozidle, vůči škodám způsobených pronajímateli nájemcem nebo vzniklých pronajímateli v souvislosti s užíváním vozu nájemcem.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

X.

Nájemce se zavazuje pronajímateli oznámit poškození, ztrátu nebo zničení vozidlaneprodleně a bez zbytečného odkladu. Nájemce je povinen v případě poškození, ztrátě či jiné události toto nahlásit příslušným orgánům a doklad o tomto nahlášení neprodleně předat pronajímateli. Nájemce je neprodleně po nahlášení pronajímateli nehody, poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob bez ohledu na zavinění, povinen informovat policii ČR a vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „oznámení o dopravní nehodě“.

XI.

Nájemce je povinen oznámit všechny změny identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně na adresu sídla nebo provozovny pronajímatele.

Nájemce podpisem této smlouvy výslovně souhlasí, že jeho údaje včetně jeho osobních údajů byly pronajímatelem zpracovány, dále poskytovány třetím osobáma uschovány v databázi pronajímatele v souladu s nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Součástí této smlouvy je i souhlas a poučení nájemce o právech při zpracování osobních údajů.

Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami anebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu nebo kterým pronajímateli hrozí značná škoda, nebo poruší-li nájemce svou povinnost dle této smlouvy má pronajímatel právo tuto smlouvu vypovědět a tato výpověď je účinná okamžikem doručení na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u identifikačních údajů nájemce. Smluvní strany se domluvily, že veškeré podání jsou doručeny třetí den po odeslání prostřednictvím poskytovatele přepravní služby na adresu uvedenou vuvedenou na začátku této smlouvy, v případě odmítnutí převzetí této poštovní zásilky jejím odmítnutím.

Pokuty za dopravní přestupky, které byly způsobeny za dobu po kterou měl vůz k dispozici nájemce, jsou vždy k tíži nájemce, který se je zavazuje uhradit.

Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním. Prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

 

V Praze dne__________________________

__________________________                                                                    __________________________

            jako pronajímatel                                                                                                    jako nájemce

+420 601 185 185

info@cars21.cz

Proč dodávku právě od nás?

Vozy máme pojištěné

Vozy máme pojištěné i do zahraničí.

Jsme tu pro vás i o víkendu

Dodávku můžete vrátit i o víkendu.

Dlouhodobý pronájem

Půjčíme vám ji klidně na dlouho…

Připojení závěsu

Možnost připojení vozíku nebo závěsu.

Vozů máme dostatek

Vždy pro vás nějaký vůz najdeme.

I na dálnici

Dálniční známka pro ČR.