fbpx

Poučení o právech při zpracování osobních údajů

 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(dále jen „Subjekt údajů” nebo také „Poskytovatel údajů“)

 

uděluji tímto společnostiCars21 s.r.o., IČ: 03795837, se sídlem Kleinerova 1471, 272 01 Kladno, emailový kontakt: standacars21@seznam.cz, tel. kontakt: +420 725 293 281 (dále jen „Správce” nebo také „Zpracovatel“), a to v reflexi následujícího poučení.

Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“).
Potvrzuji níže uvedeným podpisem, že jsem byl/a poučen/a o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné do 25. května 2018.

Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“, nebo jen jako „GDPR“. Níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů,

a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května 2018.

Zejména pak jsem si vědom/a toho, že: – podle článku 13 GDPR:

Mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům,
mám právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutí osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů,
– podle článku 15 GDPR – právo na přístup k osobním údajům:

Mám právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.

Mám právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.
– podle článku 16 GDPR – právo na opravu osobních údajů:

Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
– podle článku 17 GDPR – právo na výmaz osobních údajů:

Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. – podle článku 18 GDPR – právo na omezení zpracování osobních údajů:

Mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.
– podle článku 19 GDPR – oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.
– podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

Mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

– podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.
– podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Osobní údaje, které budou zpracovány:

Jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, tel. Kontakt.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Pronájem dopravního prostředku.

Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu./ Pod dobu trvání smlouvy č. ____________________a následně ještě jeden rok od jejího ukončení./ Na dobu neurčitou.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

________________________________________________________________________________________________________

Níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl Zpracovatelem/Správcem mých osobních údajů společností Cars21 s.r.o., IČ: 03795837, se sídlem Kleinerova 1471, 272 01 Kladno, plně poučen o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů, které správci poskytuji.

Tímto výslovně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem se s tímto poučením řádně seznámil, a že výslovně dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů Zpracovatelem/Správcem společností Cars21 s.r.o., IČ: 03795837, se sídlem Kleinerova 1471, 272 01 Kladno dle shora uvedeného zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to za účelem nájmu dopravního prostředku.

V Kladně, dne …………………….

+420 601 185 185

info@cars21.cz

Proč dodávku právě od nás?

Vozy máme pojištěné

Vozy máme pojištěné i do zahraničí.

Jsme tu pro vás i o víkendu

Dodávku můžete vrátit i o víkendu.

Dlouhodobý pronájem

Půjčíme vám ji klidně na dlouho…

Připojení závěsu

Možnost připojení vozíku nebo závěsu.

Vozů máme dostatek

Vždy pro vás nějaký vůz najdeme.

I na dálnici

Dálniční známka pro ČR.